ANBI status

Circus Saranti beschikt over een ANBI certificering:

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld. Bestuursleden hebben dus geen recht op een beloning voor hun bestuurstaken. Voor andere taken dan bestuurstaken hebben zij dus wel recht op een vergoeding in de vorm van een vrijwilligersvergoeding.

– de stichting heeft als doel, met het jeugdcircus als belangstellingscentrum, een werkgemeenschap te vormen, waarin de kinderen hun fantasie en vindingrijkheid ten volle kunnen ontplooien en op gegeven ogenblikken de resultaten daarvan aan anderen te kunnen laten zien, zonder daarmee winst te beogen. De stichting kan voorts als die handelingen verrichten, welke voor het in de vorige zin bepaalde nuttig of bevorderlijk kunnen zijn aan het gestelde doel.
 
– Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en alle andere verkrijgingen en baten.
 
– De stichting heeft een penningmeester die de financiën van de stichting beheert. Vier keer per jaar is er een bestuursvergadering waarin de financiën centraal staan. In het eerste kwartaal van elk jaar wordt de jaarrekening van het afgelopen boekjaar besproken en vastgesteld. Er wordt gewerkt met een jaarbegroting.