Over Saranti

Al 60 jaar brengt Saranti vermaak in de piste.

 

Ook in de huidige tijd maken wij dromen nog steeds waar, modern en eigentijds, maar altijd fonkelend en sentationeel. Circus is van alle tijden, daar wil je bij zijn!

Onze missie

Jeugdcircus Saranti wil een stimulans geven aan de belangstelling voor en verbreding van jeugdcircus gezien de sociale en maatschappelijke functie die het kan hebben. Circus is niet alleen een aanstekelijk tijdverdrijf. Uit onderzoek naar de effecten van het jeugdcircus door de jaren heen blijkt dat deelnemers hun concentratie, doorzettingsvermogen en zelfbeheersing verbeteren, dat ze motorisch sterker worden, meer op zichzelf en op anderen durven te vertrouwen, dat ze meer gaan onderzoeken en improviseren, zich beter uiten, en beter met gevoelens van angst en spanning van zichzelf en anderen overweg kunnen.

Maatschappelijke betekenis Jeugdcircus

Hieruit komen de vier belangrijkste componenten van het jeugdcircus naar voren:

– het sociale, het samen werken naar het doel – de voorstelling.

Binnen het jeugdcircus is het bovendien gebruikelijk dat de deelnemers elkaar helpen bij het oefenen, en wordt veel gebruik gemaakt van peer teachers: jongeren die opgegroeid in en met jeugdcircus in de lessen assisteren. Daarnaast werken ze samen in een ruimte die na afloop gezamenlijk wordt opgeruimd, ondersteunen ze elkaar tijdens de voorstellingen, moeten ze op elkaar wachten en afspraken nakomen en nemen ze tenslotte samen het applaus in ontvangst.

– het emotionele

Dit heeft alles te maken met de spanning van het oefenen en het presenteren. De activiteiten appelleren aan gevoelens van frustratie, angst, overwinningen, trots en zelfvertrouwen. Wie meedoet, bepaalt zelf welke uitdaging hij aangaat en krijgt daarvoor waardering. Het gaat er niet om wie de beste is, maar dat iedereen het beste uit zichzelf haalt en uit anderen probeert te halen.

– het motorische

In het circus gaat het om evenwicht zoeken, het ontdekken en trainen van kracht en lenigheid, en voelen dat je door oefenen beter wordt. Ritme, timing, concentratie, en souplesse horen allemaal bij het spel. Circusspel biedt mensen volop gelegenheid om hun lichamelijke mogelijkheden te leren kennen en te verbeteren.


– het creatieve

Het circusspel prikkelt de fantasie en begeleiders dagen met materialen en rollen in de voorstelling de creativiteit van de deelnemers nog verder uit. Jeugdcircus speelt daarnaast een steeds belangrijke rol bij interculturele contacten op scholen en in buurten. Juist het fysieke en niet-talige karakter van circusactiviteiten blijkt ideaal om te zetten voor kinderen die niet dezelfde taal spreken, een voertaal niet machtig of simpelweg niet zo van de tongriem gesneden zijn. Via circus gaan kinderen met elkaar aan de slag en kunnen sociale of verbale grenzen overwonnen worden. Door te doen, op elkaar te vertrouwen kunnen kinderen zicht uitleven maar ook stelselmatig een stapje doen in groei van zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander. Maar dit vooral in het perspectief: Circus is altijd Feest, het is Geweldig om te Doen.


.Fondsen, sponsoren & samenwerkingspartners


Fondsen en subsidies

Gemeente Leeuwarden / Talentontwikkeling, Het Nieuwe Stads Weeshuis, Old Burger Weeshuis en Ritske Boelema Gasthuis

Sponsoren

Jelle Dijkstra Rijwielhandel Harlingen, Microsoft, Techsoup, Brasserie Spiegelaar, Mennens Groningen, Bourguignon Lease & Verhuur, Rabobank, Proaudio Entertainment & Rentals, Veel en Ver, Markant Internet, Sponsorkliks, Norton Security, DocuSign en Auke Rauwerda.

Samenwerkingspartners

Stadsschouwburg de Harmonie, Veel en Ver, Kunstkade, CircusPunt

 

Circus Saranti beschikt over een ANBI certificering:

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld. Bestuursleden hebben dus geen recht op een beloning voor hun bestuurstaken. Voor andere taken dan bestuurstaken hebben zij dus wel recht op een vergoeding in de vorm van een vrijwilligersvergoeding.

– de stichting heeft als doel, met het jeugdcircus als belangstellingscentrum, een werkgemeenschap te vormen, waarin de kinderen hun fantasie en vindingrijkheid ten volle kunnen ontplooien en op gegeven ogenblikken de resultaten daarvan aan anderen te kunnen laten zien, zonder daarmee winst te beogen. De stichting kan voorts als die handelingen verrichten, welke voor het in de vorige zin bepaalde nuttig of bevorderlijk kunnen zijn aan het gestelde doel.
 
– Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en alle andere verkrijgingen en baten.
 
– De stichting heeft een penningmeester die de financiën van de stichting beheert. Vier keer per jaar is er een bestuursvergadering waarin de financiën centraal staan. In het eerste kwartaal van elk jaar wordt de jaarrekening van het afgelopen boekjaar besproken en vastgesteld. Er wordt gewerkt met een jaarbegroting.